Велмар Аутомотив
Улица. Букурешка бр.95
Населба Тафталиџе

Подружница Сервис и Магацин
Улица. 532 бр.172
Населба Марино

Телефон:
+389 2 3 296 411

Genius – Комора за подготовка со извлекување на воздух

Таван со висок капацитет на филтрација опремен со сонда за температура.

Можна е изведба на различни решенија во зависност од потребите и просторот. Со уреди за извлекување на воздухот со филтри без или со активен јаглен. Без или со рециркулација на воздухот преку таванските филтри. Отворени комори за подготовка или затворени со завеси или странични ѕидови.

Предно извлекување на воздухот

Подно извлекување на воздухот

Подно извлекување на воздухот

Преткомора со подно извлекување на воздухот и пневматска рампа рециркулација на воздух, ѕидови и завеси

Преткомора со систем за рециркулација, со бренер или уред за загревање со топла вода

Хигиена и сигурност: основни компоненти

Коморите за подготовка се најефикасниот начин за работа, комплетно елиминирајќи ја прашината за обезбедување на почиста работна средина согласно со регулативите за заштита на животната средина.

 

Технички Карактеристики

Побарај понуда

    [dynamichidden page-url “CF7_URL”]